FULL TRẬN GÀ MẠNG 13/11 – 19/11/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

VIDEO GÀ THOMO NGÀY Chủ Nhật, 19/11/2023

COI GÀ MẠNG TRỰC TUYẾN HÔM NAY
CPC2

TRẬN 1: – Xổ 30

TRẬN 2: Gà Anh Bình 3400g vs Gà Anh Cường 3400g – Xổ 30

TRẬN 3: – Xổ 30

TRẬN 4: – Xổ 30

TRẬN 5: – Xổ 30

TRẬN 6: – Xổ 30

TRẬN 7: – Xổ 30

TRẬN 8: – Xổ 30

TRẬN 9: – Xổ 30

TRẬN 10: – Xổ 30

TRẬN 11: – Xổ 30

TRẬN 12: – Xổ 30

TRẬN 13: – Xổ 30

TRẬN 14: – Xổ 30

TRẬN 15: – Xổ 30

TRẬN 16: – Xổ 30

TRẬN 17: – Xổ 30

TRẬN 18: – Xổ 30

TRẬN 19: – Xổ 30

TRẬN 20: – Xổ 30

TRẬN 21: Gà Anh Thanh 3100g vs Gà Anh Hòa 3100g – Xổ 30

TRẬN 22: Gà Anh Tùng 3700g vs Gà Anh Duy 3700g – Xổ 30

TRẬN 23: Gà Anh Lúa 3300g vs Gà Anh Thà 3300g – Xổ 30

TRẬN 24: Gà Anh Tút 3500g vs Gà Anh Thầy 3500g – Xổ 30

TRẬN 25: Gà Anh Vinh 3500g vs Gà Anh Quốc 3100g – Xổ 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 26: Gà Anh Dự 3400g vs Gà Anh Thọ 3300g – Xổ 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 27: Gà Anh Tút 3200g vs Gà Anh Chi 3200g – Xổ 30

TRẬN 28: Gà Anh Ba 2950g vs Gà Anh Hùng 2950g – Xổ 30

TRẬN 29: Gà Anh Liêm 2950g vs Gà Anh Nhân 2950g – Xổ 30

TRẬN 30: Gà Anh Câm 3400g vs Gà Anh Hùng 3250g – Xổ 30 Đỏ ăn 8

TRẬN 31: Gà Anh Phát 3100g vs Gà Anh Phước 3000g – Xổ 30 Đỏ ăn 9

TRẬN 32: Gà Anh Cường 3150g vs Gà Anh Liêm 3150g – Xổ 30

TRẬN 33: Gà Anh Duy 3500g vs Gà Anh Vinh 3250g – Xổ 30 Đỏ ăn 8

TRẬN 34: –

TRẬN 35:

TRẬN 36: –


CPC3

TRẬN 1(CPC3):

TRẬN 2(CPC3):

TRẬN 3(CPC3):

TRẬN 4(CPC3):

TRẬN 5(CPC3):

TRẬN 6(CPC3):

TRẬN 7(CPC3):

TRẬN 8(CPC3):

TRẬN 9(CPC3):

TRẬN 10(CPC3):

TRẬN 11(CPC3):

TRẬN 12(CPC3):

TRẬN 13(CPC3):

TRẬN 14(CPC3):

TRẬN 15(CPC3):

TRẬN 16(CPC3):

TRẬN 17(CPC3):

TRẬN 18(CPC3):

TRẬN 19(CPC3):

TRẬN 20(CPC3):

TRẬN 21(CPC3):

TRẬN 22(CPC3):

TRẬN 23(CPC3):

TRẬN 24(CPC3):

TRẬN 25(CPC3):

TRẬN 26(CPC3):

TRẬN 27(CPC3):

TRẬN 28(CPC3):

TRẬN 29(CPC3):

TRẬN 30(CPC3):

TRẬN 31(CPC3):

TRẬN 32(CPC3):

TRẬN 33(CPC3):

TRẬN 34(CPC3):

VIDEO GÀ THOMO NGÀY Thứ Bảy, 18/11/2023

COI GÀ MẠNG TRỰC TUYẾN HÔM NAY
CPC1 – 38 trận

TRẬN 1: – Xổ 30

TRẬN 2: – Xổ 30

TRẬN 3: – Xổ 30

TRẬN 4: – Xổ 30

TRẬN 5: – Xổ 30

TRẬN 6: – Xổ 30

TRẬN 7: – Xổ 30

TRẬN 8: – Xổ 30

TRẬN 9: – Xổ 30

TRẬN 10: – Xổ 30

TRẬN 11: – Xổ 30

TRẬN 12: – Xổ 30

TRẬN 13: – Xổ 30

TRẬN 14: – Xổ 30

TRẬN 15: – Xổ 30

TRẬN 16: – Xổ 30

TRẬN 17: – Xổ 30

TRẬN 18: – Xổ 30

TRẬN 19: – Xổ 30

TRẬN 20: – Xổ 30

TRẬN 21: – Xổ 30

TRẬN 22: – Xổ 30

TRẬN 23: – Xổ 30

TRẬN 24: – Xổ 30

TRẬN 25: – Xổ 30

TRẬN 26: – Xổ 30

TRẬN 27: – Xổ 30

TRẬN 28: – Xổ 30

TRẬN 29: – Xổ 30

TRẬN 30: – Xổ 30

TRẬN 31: – Xổ 30

TRẬN 32: – Xổ 30

TRẬN 33: – Xổ 30

TRẬN 34: – Xổ 30

TRẬN 35: – Xổ 30

TRẬN 36: – Xổ 30

TRẬN 37: – Xổ 30

TRẬN 38: – Xổ 30


CPC3 – 43 trận

TRẬN 1(CPC3):

TRẬN 2(CPC3):

TRẬN 3(CPC3):

TRẬN 4(CPC3):

TRẬN 5(CPC3):

TRẬN 6(CPC3):

TRẬN 7(CPC3):

TRẬN 8(CPC3):

TRẬN 9(CPC3):

TRẬN 10(CPC3):

TRẬN 11(CPC3):

TRẬN 12(CPC3):

TRẬN 13(CPC3):

TRẬN 14(CPC3):

TRẬN 15(CPC3):

TRẬN 16(CPC3):

TRẬN 17(CPC3):

TRẬN 18(CPC3):

TRẬN 19(CPC3):

TRẬN 20(CPC3):

TRẬN 22(CPC3):

TRẬN 23(CPC3):

TRẬN 24(CPC3):

TRẬN 26(CPC3):

TRẬN 30(CPC3):

TRẬN 31(CPC3):

TRẬN 32(CPC3):

TRẬN 33(CPC3):

TRẬN 34(CPC3):

TRẬN 35(CPC3):

TRẬN 36(CPC3):

TRẬN 38(CPC3):

TRẬN 39(CPC3):

TRẬN 41(CPC3):

TRẬN 43(CPC3):

VIDEO GÀ THOMO NGÀY Thứ Sáu, 17/11/2023

ĐÁ GÀ CASINO 999
CPC2 – 44 trận

TRẬN 1: Gà Anh Tôn 2960g vs Gà Anh Sỹ 2960g – Xổ 100

TRẬN 2: Chú Lũy 3050g vs Gà Anh Tuấn HM 3050g – Xổ 100

TRẬN 3: Gà Anh Bảo 3400g vs Gà Anh Vũ 3400g – Xổ 100

TRẬN 4: Gà Anh Ra 3300g vs Gà Anh Quốc 3300g – Xổ 100

TRẬN 5: Chú Lũy 3000g vs Gà Anh Tuấn 3000g – Xổ 100

TRẬN 6: Gà Anh Thiện 3500g vs Gà Anh Sơn 3500g – Xổ 500

TRẬN 7: Chú Lũy 3100g vs Gà Anh Tình 3000g – Xổ 200 Đỏ ăn 9

TRẬN 8: Gà Anh Nhân 3800g vs Gà Anh Si 3700g – Xổ 200 Đỏ ăn 9

TRẬN 9: Chú Lũy 3300g vs Gà Anh Bảo 3300g – Xổ 200

TRẬN 10: Gà Anh Viễn 3600g vs Gà Anh Trung 3600g – Xổ 200

TRẬN 11: Gà Anh Tình 3400g vs Gà Anh Thanh 3400g – Xổ 200

TRẬN 12: Gà Anh Việt VT 3400g vs Gà Anh Thiện 3300g – Xổ 200 Đỏ ăn 9

TRẬN 13: Gà Anh Bảo 3300g vs Gà Anh Trung 3300g – Xổ 200

TRẬN 14: Gà Anh Sơn 3500g vs Gà Anh Bảo 3500g – Xổ 200

TRẬN 15: Gà Anh Tùng 3600g vs Gà Anh Trung 3600g – Xổ 200

TRẬN 16: Gà Anh Trung 3300g vs Gà Anh Bảo 3300g – Xổ 200

TRẬN 17: Gà Anh Tài 3500g vs Gà Anh Si 3400g – Xổ 200 Đỏ ăn 9

TRẬN 18: Gà Anh Bình 3100g vs Chú Lũy 3000g – Xổ 200 Đỏ ăn 9

TRẬN 19: Gà Anh Phúc BD A vs Casino B – Đồng chạng 3.6kg – ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 20: Chú Lũy vs Gà Anh Hào – Đồng chạng 3.6kg – ĐÁ GIẢI [ 3- 0]

TRẬN 21: Casino 999 A vs Gà Anh Tuấn HM – Đồng chạng 3.6kg – ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 22: Gà Anh Phúc BD B vs Gà Anh Mạnh BT – Đồng chạng 3.6kg – ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 23: Gà Anh Vũ vs Gà Anh Si – Đồng chạng 3.6kg – ĐÁ GIẢI

TRẬN 24: Casino A vs Gà Anh Hào – Đồng chạng 3kg – ĐÁ GIẢI [ 3- 0]

TRẬN 25: Casino 999 A vs Gà Anh Tuấn HM – Đồng chạng 3kg – ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 26: Gà Anh Phúc BD vs Chú Lũy – đồng chạng 3kg – ĐÁ GIẢI

TRẬN 27: Gà Anh Vũ vs Gà Anh Si – Đồng chạng 3.6kg – ĐÁ GIẢI [ 3- 0]

TRẬN 28: Gà Anh Phúc BD B vs Gà Anh Vinh BT – Đồng chạng 3kg – ĐÁ GIẢI [ 3- 0]

TRẬN 29: Gà Anh Phúc BD A vs Chú Lũy – đồng chạng 3,4kg – ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 30: Casino A vs Gà Anh Vũ – đồng chạng 3,4kg – ĐÁ GIẢI

TRẬN 31: Gà Anh Hào vs Gà Anh Vinh BT – đồng chạng 3,4kg – ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 32: Gà Anh Si vs Gà Anh Phúc BD B – đồng chạng 3,4kg – ĐÁ GIẢI [ 3- 0]

TRẬN 33: A Nhựt 3700g vs Gà Anh Bảo 3600g – Xổ 100 Đỏ ăn 9

TRẬN 34: A Hiếu 3000g vs Gà Anh Đạt 3000g – Xổ 100

TRẬN 35: A Tèo 2700g vs Gà Anh Bảo 2650g – Xổ 100 Đỏ ăn 9

TRẬN 36: Gà Anh Tèo 2800g vs Gà Anh Bảo 2800g – Xổ 100

TRẬN 37: Casino B vs Gà Anh Tuấn HM – ĐÁ GIẢI

TRẬN 38: Gà Anh Phước 2900g vs Gà Anh Vũ 2900g –

TRẬN 39: Gà Anh Cẩm Hường 3000g vs Gà Anh Nam 2900g –

TRẬN 40: Gà Anh Vinh 3400g vs Gà Anh Sơn 3400g –

TRẬN 41: Gà Anh Si vs Gà Anh Tuấn HM –

TRẬN 42: –

TRẬN 43: Gà Anh Vinh BT vs Chú Lũy – ĐÁ GIẢI

TRẬN 44: –

VIDEO GÀ THOMO NGÀY Thứ Năm, 16/11/2023

XEM ĐÁ GÀ THOMO ĐẦY ĐỦ
CPC2 – 45 trận

TRẬN 1: Gà Anh Bình vs Gà Anh Giang – Xổ 30

TRẬN 2: Gà Anh Cấm vs Gà Anh Cường BT- Xổ 30

TRẬN 3: Gà Anh Phụng vs Gà Anh Quân – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 4: Gà Anh Yên vs Gà Anh Đáng- Xổ 30

TRẬN 5: Gà Anh Bi vs Gà Anh Phương – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 6: Gà Anh Tâm vs Gà Anh Nam- Xổ 30

TRẬN 7: Gà Anh Yên vs Gà Anh Lam- Xổ 30

TRẬN 8: Gà Anh Yên vs Gà Anh Lam- Xổ 30

TRẬN 9:

TRẬN 10: Gà Anh Phụng vs Gà Anh Bi- Xổ 50

TRẬN 11: Gà Anh Minh vs Gà Anh Huỳnh- Xổ 50

TRẬN 12: Gà Anh Hòa vs Gà Anh Khương- Xổ 50

TRẬN 13: Gà Anh Phụng vs Gà Anh Danh- Xổ 50

TRẬN 14: Gà Anh An vs Gà Anh Danh – Đỏ ăn 9 Xổ 50

TRẬN 15: Gà Anh Vũ CC vs Gà Anh Đen – Đỏ ăn 9 Xổ 50

TRẬN 16:

TRẬN 17: Gà Anh Quyền vs Gà Anh Minh – Xổ 50

TRẬN 18: Gà Anh Phục vs Gà Anh Quân- Xổ 50

TRẬN 19: Gà Anh Bình vs Gà Anh Vũ BT- Xổ 50

TRẬN 20: Gà Anh Bi vs Gà Anh Phương – Xổ 50

TRẬN 21: Gà Anh Duy vs Gà Anh Hải – Xổ 50

TRẬN 22: Gà Anh Bảo vs Gà Anh Dự- Xổ 50

TRẬN 23: Gà Anh Dự vs Gà Anh Lam- Xổ 50

TRẬN 24: Gà Anh Thành vs Gà Anh Vũ – Xổ 50

TRẬN 25: Gà Anh Lễ vs Gà Anh Cường VT – Đỏ ăn 9 Xổ 50

TRẬN 26: Gà Anh Ton vs Gà Anh Nhựt – Xổ 50

TRẬN 27: Gà Anh Vũ vs Gà Anh Cường BT – Xổ 50

TRẬN 28: Gà Anh Thành vs Gà Anh Hào – Xổ 50

TRẬN 29: Gà Anh Đen vs Gà Anh Tân- Xổ 50

TRẬN 30: Gà Anh Vũ vs Gà Anh Cường VT – Xổ 50

TRẬN 31: Gà Anh Duy vs Gà Anh Tuốt- Xổ 50

TRẬN 32: Gà Anh Yên vs Gà Anh Tèo- Xổ 50

TRẬN 33: Gà Anh Vũ vs Gà Anh Trắc – Đỏ ăn 9 Xổ 50

TRẬN 34: Gà Anh Vũ vs Gà Anh Duy- Xổ 50

TRẬN 35: Gà Anh Thành vs Gà Anh Nam – Đỏ ăn 9 Xổ 50

TRẬN 36: Gà Anh Bảo vs Gà Anh Tút- Xổ 50

TRẬN 37:

TRẬN 38:

TRẬN 39:

TRẬN 40:

TRẬN 41:

TRẬN 42:

TRẬN 43:

TRẬN 44:

TRẬN 45:

CPC3 – 43 trận

TRẬN 1: Gà Anh Tôn 2960g vs Gà Anh Sỹ 2960g – Xổ 100

TRẬN 2: Chú Lũy 3050g vs Gà Anh Tuấn HM 3050g – Xổ 100

TRẬN 3: Gà Anh Bảo 3400g vs Gà Anh Vũ 3400g – Xổ 100

TRẬN 4: Gà Anh Ra 3300g vs Gà Anh Quốc 3300g – Xổ 100

TRẬN 5: Chú Lũy 3000g vs Gà Anh Tuấn 3000g – Xổ 100

TRẬN 6: Gà Anh Thiện 3500g vs Gà Anh Sơn 3500g – Xổ 500

TRẬN 7: Chú Lũy 3100g vs Gà Anh Tình 3000g – Xổ 200 Đỏ ăn 9

TRẬN 8: Gà Anh Nhân 3800g vs Gà Anh Si 3700g – Xổ 200 Đỏ ăn 9

TRẬN 9: Chú Lũy 3300g vs Gà Anh Bảo 3300g – Xổ 200

TRẬN 10: Gà Anh Viễn 3600g vs Gà Anh Trung 3600g – Xổ 200

TRẬN 11: Gà Anh Tình 3400g vs Gà Anh Thanh 3400g – Xổ 200

TRẬN 12: Gà Anh Việt VT 3400g vs Gà Anh Thiện 3300g – Xổ 200 Đỏ ăn 9

TRẬN 13: Gà Anh Bảo 3300g vs Gà Anh Trung 3300g – Xổ 200

TRẬN 14: Gà Anh Sơn 3500g vs Gà Anh Bảo 3500g – Xổ 200

TRẬN 15: Gà Anh Tùng 3600g vs Gà Anh Trung 3600g – Xổ 200

TRẬN 16: Gà Anh Trung 3300g vs Gà Anh Bảo 3300g – Xổ 200

TRẬN 17: Gà Anh Tài 3500g vs Gà Anh Si 3400g – Xổ 200 Đỏ ăn 9

TRẬN 18: Gà Anh Bình 3100g vs Chú Lũy 3000g – Xổ 200 Đỏ ăn 9

TRẬN 19: Gà Anh Phúc BD A vs Casino B – Đồng chạng 3.6kg – ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 20: Chú Lũy vs Gà Anh Hào – Đồng chạng 3.6kg – ĐÁ GIẢI [ 3- 0]

TRẬN 21: Casino 999 A vs Gà Anh Tuấn HM – Đồng chạng 3.6kg – ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 22: Gà Anh Phúc BD B vs Gà Anh Mạnh BT – Đồng chạng 3.6kg – ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 23: Gà Anh Vũ vs Gà Anh Si – Đồng chạng 3.6kg – ĐÁ GIẢI

TRẬN 24: Casino A vs Gà Anh Hào – Đồng chạng 3kg – ĐÁ GIẢI [ 3- 0]

TRẬN 25: Casino 999 A vs Gà Anh Tuấn HM – Đồng chạng 3kg – ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 26: Gà Anh Phúc BD vs Chú Lũy – đồng chạng 3kg – ĐÁ GIẢI

TRẬN 27: Gà Anh Vũ vs Gà Anh Si – Đồng chạng 3.6kg – ĐÁ GIẢI [ 3- 0]

TRẬN 28: Gà Anh Phúc BD B vs Gà Anh Vinh BT – Đồng chạng 3kg – ĐÁ GIẢI [ 3- 0]

TRẬN 29: Gà Anh Phúc BD A vs Chú Lũy – đồng chạng 3,4kg – ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 30: Casino A vs Gà Anh Vũ – đồng chạng 3,4kg – ĐÁ GIẢI

TRẬN 31: Gà Anh Hào vs Gà Anh Vinh BT – đồng chạng 3,4kg – ĐÁ GIẢI [ 0- 3]

TRẬN 32: Gà Anh Si vs Gà Anh Phúc BD B – đồng chạng 3,4kg – ĐÁ GIẢI [ 3- 0]

TRẬN 33: A Nhựt 3700g vs Gà Anh Bảo 3600g – Xổ 100 Đỏ ăn 9

TRẬN 34: A Hiếu 3000g vs Gà Anh Đạt 3000g – Xổ 100

TRẬN 35: A Tèo 2700g vs Gà Anh Bảo 2650g – Xổ 100 Đỏ ăn 9

TRẬN 36: Gà Anh Tèo 2800g vs Gà Anh Bảo 2800g – Xổ 100

TRẬN 37: Casino B vs Gà Anh Tuấn HM – ĐÁ GIẢI

TRẬN 38: Gà Anh Phước 2900g vs Gà Anh Vũ 2900g –

TRẬN 39: Gà Anh Cẩm Hường 3000g vs Gà Anh Nam 2900g –

TRẬN 40: Gà Anh Vinh 3400g vs Gà Anh Sơn 3400g –

TRẬN 41: Gà Anh Si vs Gà Anh Tuấn HM –

TRẬN 42: –

TRẬN 43: Gà Anh Vinh BT vs Chú Lũy – ĐÁ GIẢI

VIDEO GÀ THOMO NGÀY Thứ Tư, 15/11/2023

ĐẦY ĐỦ CLIP ĐÁ GÀ MỚI NHẤT
CPC1

TRẬN 1: Gà Anh Bình 3400g vs Gà Anh Phước 3400g – Đồng Xổ 30

TRẬN 2: Gà Anh Bé Hai 3800g vs Gà Anh Si 3600g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 3: Gà Anh Bảo 3400g vs Gà Anh Vũ 3400g – Đồng Xổ 30

TRẬN 4: Gà Anh Tám 3200g vs Gà Anh Ton 3200g – Đồng Xổ 30

TRẬN 5: Gà Anh Bình 3400g vs Gà Anh Cường 3400g – Đồng Xổ 30

TRẬN 6: Gà Anh Thanh 3400g vs Gà Anh Bảo 3400g – Đồng Xổ 30

TRẬN 7: Gà Anh Quân 3500g vs Gà Anh Út 3500g – Đồng Xổ 30

TRẬN 8: Gà Anh Dũng 2950g vs Gà Anh Thanh 2950g – Đồng Xổ 30

TRẬN 9: Gà Anh Phước 3100g vs Gà Anh Bé Hai 3100g – Đồng Xổ 30

TRẬN 10: Gà Anh Thanh 3100g vs Gà Anh Thành 3100g – Đồng Xổ 30

TRẬN 11: Gà Anh Tám 3500g vs Gà Anh Bảo 3500g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 12: Gà Anh Bé Hai 3800g vs Gà Anh Quân 3700g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 13: Gà Anh Thanh 2750g vs Gà Anh Cường 2750g – Đồng Xổ 30

TRẬN 14: Gà Anh Nhí 3100g vs Gà Anh Si 3100g – Đồng Xổ 30

TRẬN 15: Gà Anh Bảo 3300g vs Gà Anh Vũ 3300g – Đồng Xổ 30

TRẬN 16: Gà Anh Hiệp 3800g vs Gà Anh Chi 3800g – Đồng Xổ 30

TRẬN 17: Gà Anh Kinh 2900g vs Gà Anh Bảo 2800g

TRẬN 18: Gà Anh Duy 3200g vs Gà Anh Si 3200g – Đồng Xổ 30

TRẬN 19: Gà Anh Tùng 3100g vs Gà Anh Châu 3100g – Đồng Xổ 30

TRẬN 20: Gà Anh Bé Hai 3100g vs Gà Anh Bảo 3100g – Đồng Xổ 30

TRẬN 21: Gà Anh Hiếu 3150g vs Gà Anh Minh 3000g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 22: Gà Anh Thanh 3200g vs Gà Anh Hải 3300g – Đồng Xổ 30

TRẬN 23: Gà Anh Châu 3200g vs Gà Anh Bảo 3300g – Đồng Xổ 30

TRẬN 24: Gà Anh Vũ 2800g vs Gà Anh Nghĩa 2750g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 25: Gà Anh Cam 3250g vs Gà Anh Dự 3100g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 26: Gà Anh Đen BT 2900g vs Gà Anh Bảo 2900g – Đồng Xổ 30

TRẬN 27: Gà Anh Út 3400g vs Gà Anh Vinh 3400g – Đồng Xổ 30

TRẬN 28: Gà Anh Bảo 2800g vs Gà Anh Thanh 2800g – Đồng Xổ 30

TRẬN 29: Gà Anh Bảo 3100g vs Gà Anh Yên 3100g – Đồng Xổ 30

TRẬN 30: Gà Anh Tùng 2600g vs Gà Anh Bin 2550g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 31: Gà Anh Tùng 3200g vs Gà Anh Si 3200g – Đồng Xổ 30

TRẬN 32: Gà Anh Tân 3200g vs Gà Anh Duy 3200g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 33: Gà Anh Bảo 2830g vs Gà Anh Tùng 2830g – Đồng Xổ 30

TRẬN 34:

TRẬN 35: Gà Anh Cấm 3000g vs Gà Anh Hải 3000g – Đồng Xổ 30

TRẬN 36:

TRẬN 37:

TRẬN 38:

TRẬN 39:

TRẬN 41:

TRẬN 42:

TRẬN 43:

TRẬN 44:


CPC3

TRẬN 1(CPC3):

TRẬN 2(CPC3):

TRẬN 3(CPC3):

TRẬN 4(CPC3):

TRẬN 5(CPC3):

TRẬN 6(CPC3):

TRẬN 7(CPC3):

TRẬN 8(CPC3):

TRẬN 9(CPC3):

TRẬN 10(CPC3):

TRẬN 11(CPC3):

TRẬN 12(CPC3):

TRẬN 13(CPC3):

TRẬN 14(CPC3):

TRẬN 15(CPC3):

TRẬN 16(CPC3):

TRẬN 17(CPC3):

TRẬN 18(CPC3):

TRẬN 19(CPC3):

TRẬN 20(CPC3):

TRẬN 21(CPC3):

TRẬN 22(CPC3):

TRẬN 23(CPC3):

TRẬN 24(CPC3):

TRẬN 25(CPC3):

TRẬN 26(CPC3):

TRẬN 27(CPC3):

TRẬN 28(CPC3):

TRẬN 29(CPC3):

TRẬN 30(CPC3):

TRẬN 31(CPC3):

TRẬN 32(CPC3):

TRẬN 33(CPC3):

TRẬN 34(CPC3):

TRẬN 35(CPC3):

TRẬN 36(CPC3):

TRẬN 37(CPC3):

TRẬN 38(CPC3):

TRẬN 39(CPC3):

VIDEO GÀ THOMO NGÀY Thứ Ba, 14/11/2023

XEM VIDEO CPC HÔM NAY
CPC1

TRẬN 1: Gà Anh Bi LA 2900g vs Gà Anh Thủy 2900g

TRẬN 2: Gà Anh Triển 2720g vs Gà Anh Thà 2660g

TRẬN 3: Gà Anh Yên 3000g vs Gà Anh Cấm 3000g – Đồng Xổ 30

TRẬN 4: Gà Anh Phương 3000g vs Gà Anh Yên 3000g – Đồng Xổ 30

TRẬN 5: Gà Anh Phương BT 3700g vs Gà Anh Mãi 3700g – Đồng Xổ 30

TRẬN 6: Gà Anh Thà 3000g vs Gà Anh Tùng 3000g – Đồng Xổ 30

TRẬN 7: Gà Anh Bi LA 2900g vs Gà Anh Lam 2900g – Đồng Xổ 30

TRẬN 8: Gà Anh Vũ 2900g vs Gà Anh Đen 2900g – Đồng Xổ 30

TRẬN 9: Gà Anh Duy 4000g vs Gà Anh Yên 4000g – Đồng Xổ 30

TRẬN 10: Gà Anh Bi LA 2900g vs Gà Anh Lỳ 2830g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 11: Gà Anh Tút 3700g vs Gà Anh Nhã 3500g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 12: Gà Anh Mãi 3300g vs Gà Anh Mo 3300g – Đồng Xổ 30

TRẬN 13: Gà Anh Phương 3400g vs Gà Anh Tân 3400g – Đồng Xổ 30

TRẬN 14: Gà Anh Thà 3000g vs Gà Anh Tùng 3000g – Đồng Xổ 30

TRẬN 15: Gà Anh Bi LA 2950g vs Gà Anh Yên 2880g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 16: Gà Anh Hiệp 3800g vs Gà Anh Chi 3800g – Đồng Xổ 30

TRẬN 17: Gà Anh Mãi 3900g vs Gà Anh Mo 2700g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 18: Gà Anh Thà 3500g vs Gà Anh Yên 3400g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 19: Gà Anh Vũ 2900g vs Gà Anh Thanh 2900g – Đồng Xổ 30

TRẬN 20: Gà Anh Thủy 3100g vs Gà Anh Cường CT 3100g – Đồng Xổ 30

TRẬN 21: Gà Anh Hiệp 3100g vs Gà Anh Tùng 3100g – Đồng Xổ 30

TRẬN 22: Gà Anh Cường VT 3200g vs Gà Anh Mo 3100g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 23: Gà Anh Phương 3000g vs Gà Anh Tuấn HM 3000g – Đồng Xổ 30

TRẬN 24: Gà Anh Cường CT 3000g vs Gà Anh Lam 3000g – Đồng xổ 30

TRẬN 25: Gà Anh Kiên 3400g vs Gà Anh Phương BT 3200g

TRẬN 26: Gà Anh Vũ 3400g vs Gà Anh Mo 3300g

TRẬN 27: Gà Anh Cường VT 3400g vs Gà Anh Cường CT 3300g

TRẬN 28: Gà Anh Lam 2900g vs Gà Anh Thà 2840g

TRẬN 29: Gà Anh Tân 3300g vs Gà Anh Cường CT 3300g

TRẬN 30: Gà Anh Tân 3300g vs Gà Anh Cường CT 3300g

TRẬN 31: Gà Anh Cường CT 3670g vs Gà Anh Mắt Kiếng 3670g

TRẬN 32: Gà Anh Mo 3350g vs Gà Anh Cường VT 3150g- Đỏ ăn 8 xổ 30

TRẬN 33: Gà Anh Cường CT 3000g vs Gà Anh Mãi 3000g – Đồng xổ 30

TRẬN 34: Gà Anh Kiên 3350g vs Gà Anh Phương BT 3150g- Đỏ ăn 8 xổ 30

TRẬN 35: Gà Anh Thủy 3200g vs Gà Anh Đen 3150g- Đỏ ăn 8 xổ 30

TRẬN 36: Gà Anh Mo 3200g vs Gà Anh Tút 3100g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 37: Gà Anh Tuấn 2800g vs Gà Anh Vũ 2800g – Đồng xổ 30

TRẬN 39:

TRẬN 40:


CPC3

TRẬN 1(CPC3):

TRẬN 2(CPC3):

TRẬN 3(CPC3):

TRẬN 4(CPC3):

TRẬN 5(CPC3):

TRẬN 6(CPC3):

TRẬN 7(CPC3):

TRẬN 8(CPC3):

TRẬN 9(CPC3):

TRẬN 10(CPC3):

TRẬN 11(CPC3):

TRẬN 12(CPC3):

TRẬN 13(CPC3):

TRẬN 14(CPC3):

TRẬN 15(CPC3):

TRẬN 16(CPC3):

TRẬN 17(CPC3):

TRẬN 18(CPC3):

TRẬN 19(CPC3):

TRẬN 20(CPC3):

TRẬN 21(CPC3):

TRẬN 22(CPC3):

TRẬN 23(CPC3):

TRẬN 25(CPC3):

TRẬN 26(CPC3):

TRẬN 27(CPC3):

TRẬN 28(CPC3):

TRẬN 29(CPC3):

TRẬN 30(CPC3):

TRẬN 31(CPC3):

TRẬN 32(CPC3):

TRẬN 33(CPC3):

TRẬN 34(CPC3):

TRẬN 35(CPC3):

TRẬN 36(CPC3):

TRẬN 37(CPC3):

TRẬN 38(CPC3):

TRẬN 39(CPC3):

TRẬN 40(CPC3):

TRẬN 41(CPC3):

TRẬN 42(CPC3):

TRẬN 44(CPC3):

TRẬN 46(CPC3):

TRẬN 47(CPC3):

TRẬN 48(CPC3):

VIDEO GÀ THOMO Thứ Hai, 13/11/2023

THOMO CASINO 67 VÀ 888
CPC1

TRẬN 1: Gà Anh Tôn 2960g vs Gà Anh Sỹ 2960g

TRẬN 2: Gà Anh Tấn 3200g vs Gà Anh Hào 3200g

TRẬN 3: Gà Anh Khàn 1440g vs Gà Anh Toàn 1410g

TRẬN 4: Gà Anh Thế Lộc 2860g vs Gà Anh Nam 2740g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 5: Gà Anh Tôn 2480g vs Gà Anh Hải 2480g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 6: Gà Anh Việt C.Chi 1230g vs Gà Anh Châu Cam 1230g – Đồng Xổ 30

TRẬN 7: Gà Anh Quyền 3200g vs Gà Anh An 3200g – Đồng Xổ 30

TRẬN 8: Gà Anh Hải 3100g vs Gà Anh Hào 3100g – Đồng Xổ 30

TRẬN 9: Gà Anh Châu Cam 1710g vs Gà Anh Sỹ 1710g – Đồng Xổ 30

TRẬN 10: Gà Anh Nam 2790g vs Gà Anh Thế Lộc 2790g – Đồng Xổ 30

TRẬN 11: Gà Anh Huy 1530g vs Gà Anh Quậy 1530g – Đồng Xổ 30

TRẬN 12: Gà Anh Quậy HM 3350g vs Gà Anh Dũng Q.8 3350g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 13: Gà Anh Lỳ 2700g vs Gà Anh Thế Lộc 2630g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 14: Gà Anh Quyền 3400g vs Gà Anh An 3400g

TRẬN 15: Gà Anh Dũng Q8 1300g vs Gà Anh Hiếu 1270g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 16: Gà Anh Tồ 1530g vs Gà Anh Nam 1530g – Đồng Xổ 30

TRẬN 17: Gà Anh Hào 3200g vs Gà Anh Lỳ 3200g – Đông Xổ 50

TRẬN 18: Gà Anh Lỳ 2500g vs Gà Anh Minh 2500g – Đông Xổ 50

TRẬN 19: Gà Anh Hào 3200g vs Gà Anh Lỳ 3200g – Đông Xổ 30

TRẬN 20: Gà Anh Nhựt 2750g vs Gà Anh Đen 2750g – Đông Xổ 50

TRẬN 21: Gà Anh Tường 1600g vs Gà Anh Việt CC 1500g – Đông Xổ 50

TRẬN 22: Gà Anh Phụng 3580g vs Gà Anh Bin 3580g – Đồng Xổ 50

TRẬN 23: Gà Anh Nam 1350g vs Gà Anh Dũng Q8 1350g – Đồng Xổ 50

TRẬN 24: Gà Anh Minh 2500g vs Gà Anh Heo 2500g – Đồng Xổ 50

TRẬN 25: Gà Anh Danh 2730g vs Gà Anh Nhựt 2730g – Đồng Xổ 50

TRẬN 26: Gà Anh Liêm 1680g vs Gà Anh Quậy 1680g

TRẬN 27: Gà Anh Duy 3200g vs Gà Anh Lộc 3100g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 28: Gà Anh Nam 1560g vs Gà Anh Hiếu 1530g – Đồng Xổ 30

TRẬN 29: Gà Anh Minh 2700g vs Gà Anh Đen 2700g – Đồng Xổ 30

TRẬN 30: Gà Anh Châu Cam 1250g vs Gà Anh Huy 1250g – Đồng Xổ 30

TRẬN 31: Gà Anh Bi 3000g vs Gà Anh Tấn 2920g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 32: Gà Anh Minh 3070g vs Gà Anh Hải 3070g – Đồng Xổ 30

TRẬN 33: Gà Anh Lộc 2800g vs Gà Anh Quân 2800g – Đồng Xổ 30

TRẬN 34: Gà Anh Quậy 1550g vs Gà Anh Lì 1550g – Đồng Xổ 30

TRẬN 35: Gà Anh Ba SG 1360g vs Gà Anh Nhí 1360g- Đồng Xổ 30

TRẬN 36: Gà Anh Đen 2700g vs Gà Anh Minh 2700g – Đồng Xổ 30

TRẬN 37: Gà Anh Tý 1840g vs Gà Anh Long 1800g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 38:

TRẬN 39: Gà Anh Dũng Q8 1300g vs Gà Anh Liêm 1300g – Đồng Xổ 30

TRẬN 40: Gà Anh Nam 3550g vs Gà Anh Minh 3370g – Đồng Xổ 30

TRẬN 41: Gà Anh Liêm 3000g vs Gà Anh Hào 2900g – Đỏ ăn 9 Xổ 30

TRẬN 42: Gà Anh Huy 1410g vs Gà Anh Quậy 1410g – Đồng Xổ 30

TRẬN 43: Gà Anh Minh 2650g vs Gà Anh Đen 2650g – Đồng Xổ 30

TRẬN 44:

TRẬN 45:

TRẬN 46:

TRẬN 47:

TRẬN 48:

TRẬN 49:

TRẬN 50:

TRẬN 51:

TRẬN 52:

TRẬN 53:

TRẬN 54:

TRẬN 55:


CPC3

TRẬN 1(CPC3):

TRẬN 2(CPC3):

TRẬN 4(CPC3):

TRẬN 5(CPC3):

TRẬN 6(CPC3):

TRẬN 8(CPC3):

TRẬN 9(CPC3):

TRẬN 10(CPC3):

TRẬN 11(CPC3):

TRẬN 13(CPC3):

TRẬN 14(CPC3):

TRẬN 15(CPC3):

TRẬN 16(CPC3):

TRẬN 17(CPC3):

TRẬN 18(CPC3):

TRẬN 19(CPC3):

TRẬN 20(CPC3): A.Danh 2730g vs A.Nhựt 2730g – Đồng Xổ 50

TRẬN 21(CPC3):

TRẬN 22(CPC3):

TRẬN 24(CPC3):

TRẬN 26(CPC3):

TRẬN 27(CPC3):

TRẬN 28(CPC3):

TRẬN 29(CPC3):

TRẬN 31(CPC3):

TRẬN 32(CPC3):

TRẬN 33(CPC3):

TRẬN 34(CPC3):

TRẬN 35(CPC3):

TRẬN 36(CPC3):

TRẬN 37(CPC3):

TRẬN 38(CPC3):

Posted in Đá gà Full Trận

cập nhật Tháng Mười Một 18, 2023